Planowanie siły roboczej zasadniczo zajmuje się koordynowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem różnych działań w organizacji. Bez wątpienia planowanie jest najważniejszym czynnikiem dla każdej organizacji. Bez planowania żadna organizacja nie może osiągnąć swoich celów. Ogólnie rzecz biorąc, planowanie zasobów ludzkich jest również nazywane planowaniem siły roboczej. Planowanie siły rob

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących teorii kosztów. Pytanie 1 Jaki jest koszt alternatywny? Odp. Wiemy, że zasobów jest niewiele. Ale mają alternatywne zastosowania. Pojedyncza działka może być wykorzystana do produkcji niełuskanego lub pszenicy. Kiedy produk

Dokonajmy dogłębnego studium ogólnej analizy równowagi: - 1. Znaczenie ogólnej analizy równowagi 2. Cele ogólnej analizy równowagi 3. Zastosowania. Znaczenie ogólnej analizy równowagi: W porównaniu z częściową analizą równowagi ogólna analiza równowagi dotyczy całego systemu gospodarczego. Uznaje fakt, że s

Poniższy artykuł zawiera przegląd funkcji oszczędzania dochodu. Znaczenie funkcji zapisywania: Konsumpcja wzrasta wraz ze wzrostem dochodów, ale mniej niż wzrost dochodów. Wyjaśnimy teraz, co dzieje się z oszczędzaniem, gdy dochód rośnie. Oszczędzanie jest definiowane jako część dochodu, która nie jest konsumowana, ponieważ dochód do dyspozycji jest albo konsumowany, albo oszczędzany. A zatem, Y = C + S

Oto esej na temat dochodu narodowego napisany specjalnie dla uczniów szkół wyższych i studentów w języku hindi. Esej # 1. राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ (Definicja dochodu narodowego): राष्ट्रीय आय के अध्ययन का आर्थिक सिद्धान्त में बहुत अधिक महत्व है। कोई भी उत्पादन, उत्पादन साधनों के सामूहिक सहयोग एवं संयोग के बिना असम्भव है। किसी देश के उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्।ट राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय उत्पादन आदि शब्द एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक।त हो हो राष्ट्रीय आय की सही गणना करने के लिए हम उत्पादन में प्रयोग

Poniższe punkty podkreślają dziewięć głównych przyczyn wzrostu monopolu. Przyczyny są następujące: 1. Polityka przemysłowa i rozszerzenie zakresu sektora prywatnego 2. Inwestycje między przedsiębiorstwami 3. Polityka licencyjna rządu 4. Cła importowe i ochrona rynku 5. Proces planowania i inne. Monopol: przy

Nadchodząca dyskusja poinformuje Cię o różnicy między funkcjami produkcyjnymi krótko- i długoterminowymi. Firma może zmieniać tylko ilości zmiennych danych wejściowych w krótkim okresie, gdy ilości stałych danych wejściowych pozostają niezmienione. Oznacza to, że w krótkim okresie wielkość wyjściową można zwiększyć (lub zmniejszyć) poprzez zwiększenie (lub zmniejszenie) ilości wykorzystanych tylko dla zmiennych danych wejściowych. Ta funkcjonalna zależność (

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o Wyprowadzaniu krzywej popytu zagregowanego, która jest wyjaśniona schematami! Krzywa AD pokazuje ujemną zależność między poziomem ceny a poziomem dochodów (produkcja globalna). Wszystkie zmienne krzywej IS są zmiennymi rzeczywistymi i dlatego ceny nie mają na nie wpływu. Jednak gdy z

Dokonajmy dogłębnej analizy wpływu Keynesa na elastyczność płac i jej ograniczenia. Wpływ Keynesa na obniżenie wynagrodzenia: Utrzymuje się, że ogólna obniżka wynagrodzeń spowoduje zmniejszenie rachunku płac, prowadząc w ten sposób do pewnej obniżki cen i dochodów pieniężnych. Zmniejszy to zapotrzebowanie na gotówkę na transakcje i cele biznesowe. Innymi słowy, niższe

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o zaletach i wadach produkcji na małą skalę! Zaleta produkcji na małą skalę: W porównaniu z producentem na dużą skalę, mały producent ma swoje zalety. (i) Ścisły nadzór: Mały producent może sam nadzorować najdrobniejsze szczegóły firmy. Nikt nie będzie mógł

Poniższe teorie są krótko omówione poniżej: 1. Frykcyjna teoria zysków : Zgodnie z tą teorią istnieje normalna stopa zysku, która jest zwrotem z kapitału, który musi być wypłacony właścicielom kapitału jako nagroda za oszczędzanie i inwestowanie ich funduszy, a nie w celu konsumowania całego ich dochodów lub gromadzenia ich. W gospodarce stat

Problem podwójnego liczenia: znaczenie i sposoby unikania! (znaczenie: Podwójne liczenie oznacza liczenie wartości tego samego produktu (lub wydatku) więcej niż jeden raz. W jaki sposób? Zgodnie z metodą produkcji globalnej (alternatywną metodą wartości dodanej) obliczania dochodu narodowego należy policzyć wartość tylko końcowych towarów i usług wyprodukowanych przez wszystkie jednostki produkcyjne kraju w ciągu roku. Innymi słowy, ni

W tym artykule omówimy: - 1. Znaczenie zapasów 2. Klasyfikację zapasów 3. Potrzeba 4. Charakter 5. Motywy posiadania 6. Struktura rynku i zapasy 7 . Koszty utrzymania 8. Metody wyceny zapasów. Znaczenie zapasów : Inwentaryzacja to krew życia branż. Ale nadmiar lub brak zapasów jest szkodliwy. Jest to

Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu elektronicznym. Pojęcie handlu elektronicznego lub handlu elektronicznego odnosi się do każdego rodzaju transakcji biznesowej, która wiąże się z przesyłaniem informacji przez Internet. Z definicji obejmuje on różne rodzaje działalności gospodarczej, które wykorzystują Internet jako platformę do wymiany informacji lub transakcji pieniężnych lub obu naraz. Handel elektroni

Poniższy artykuł zawiera przegląd nadwyżek konsumenckich. Definicja nadwyżki konsumenta: Krzywa popytu na dobro normalne jest nachylona w dół ze względu na prawo malejącej użyteczności krańcowej. Z ujemnego nachylenia krzywej popytu Alfred 'Marshall opracował słynną koncepcję, a mianowicie nadwyżkę konsumenta. W języku Paula S

W tym artykule omówimy: - 1. Znaczenie badania czasu Stop Watch 2. Procedura badania czasu Stop Watch 3. Sprzęt. Znaczenie badania czasu zatrzymania: Studium czasu Stop Watch jest jednym z urządzeń wykorzystywanych do badania czasu. Służy do pomiaru czasu potrzebnego operatorowi na wykonanie pracy. Stop

W tym miejscu szczegółowo omawiamy trzy alternatywne metody pomiaru dochodu narodowego. Te trzy metody to: (1) metoda wartości dodanej, (2) metoda dochodu oraz (3) metoda wydatkowania. Metoda 1 # Metoda wartości dodanej : Jest to również nazywane metodą wyjściową lub metodą produkcji. W tej metodzie mierzy się wkład każdego przedsiębiorstwa w generowanie przepływu towarów i usług. Zgodnie z tą me

W tym artykule omówimy osiągnięcia i wady MFW. Międzynarodowy Fundusz Walutowy odegrał bardzo istotną rolę w stabilizacji systemu wymiany, w ułatwianiu międzynarodowych dostosowań płatności oraz w promowaniu stałej ekspansji handlu międzynarodowego i zdolności produkcyjnych krajów członkowskich. Osiągnięcia MFW

W tym artykule omówimy podobieństwa i różnice między konkurencją doskonałą a konkurencją monopolistyczną. Podobieństwa między konkurencją doskonałą a konkurencją monopolistyczną: Dwie sytuacje rynkowe mają następujące punkty podobieństwa: (1) Liczba firm jest duża zarówno w warunkach doskonałej konkurencji, jak i konkurencji monopolistycznej. (2) W obu przypadkach

Williamson twierdzi, że menedżerowie mają swobodę prowadzenia polityki, która maksymalizuje ich użyteczność, zamiast prób maksymalizacji zysków, która maksymalizuje użyteczność właścicieli-akcjonariuszy. Zysk działa jako ograniczenie tego zachowania kierowniczego, ponieważ rynek finansowy i akcjonariusze wymagają wypłaty minimalnego zysku w formie dywidend, w przeciwnym razie bezpieczeństwo pracy menedżerów jest zagrożone. Funkcja użyteczności m

Ludność można uznać za pozytywną przeszkodę w rozwoju gospodarczym kraju. W kraju „ubogim kapitałowo” i technologicznie zacofanym wzrost populacji zmniejsza produkcję, zmniejszając dostępność kapitału na mieszkańca. Zbyt duża liczba ludności nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Ludność może być czynnikiem ograniczającym rozwój gospodarczy z następujących powodów: 1. Populacja zmniejsza tempo t

Przeczytaj ten artykuł w języku hindi, aby dowiedzieć się o różnych cechach krzywych Iso-Product. 1. समोत्पाद वक्र बायें से दायें नीचे गिरता है (Iso-Product Curve Slopes Down to Left to Right): समोत्पाद वक्र की परिभाषा के अनुसार इस वक्र का प्रत्येक बिन्दु फर्म के एक समान उत्पादन स्तर को बताता है यदि एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन स्तर को स्थिर बनाये रखने के लिए दूसरे उत्पत्ति के साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी. यही कारण है कि समोत्पाद वक्र बायें से दायें नीचे गिरता है और ऋणात्मक ढाल (Negative Slope) वाला होता है। 3ित्र 3 में समोत्पाद वक्र दिखाया

Rynek dóbr i rynek pieniężny nie działają niezależnie - jedno wpływa na drugie. Łącząc te dwa rynki, określamy wartości Y i r, które są zgodne z równowagą na tych dwóch rynkach. Wzajemne powiązania lub powiązania między tymi dwoma rynkami są następujące: Istnieje związek między inwestycją a stopą procentową ustaloną zarówno na rynku towarów, jak i rynku pieniężnym. Zakłada się, że inwestycja zale

W tym miejscu szczegółowo opisujemy subiektywne i obiektywne czynniki, które wpływają na funkcję konsumpcyjną społeczności. A. Czynniki subiektywne : Do czynników subiektywnych należą czynniki, które skłaniają i skłaniają ludzi do oszczędzania części swoich dochodów. Po pierwsze, ludzie oszczędzają, ponieważ chcą przewidzieć nieprzewidziane nieprzewidziane zdarzenia, takie jak choroba, bezrobocie, wypadki itp. Po drugie, ludzie są zac

Pozwól nam dowiedzieć się o analizie kosztów krótkoterminowych firmy. Koszt produkcji firmy będzie zależeć od wykorzystywanych nakładów. Ponadto wykorzystanie lub wykorzystanie danych wejściowych zależy od czasu. Innymi słowy, koszty produkcji będą się różnić w zależności od okresu produkcji. Produkcja może być

Zasady cyklicznego przepływu dochodu narodowego! Dochód narodowy jest pojęciem przepływu, ponieważ jest mierzony w określonym przedziale czasu (czas). Okólnik / niski dochód odnosi się do ciągłego okrężnego przepływu dochodów pieniężnych i przepływu towarów między różnymi sektorami gospodarki. Przepływ pieniędzy t

Bank centralny jest uważany za najwyższy organ monetarny w każdym kraju i dlatego musi spełniać różne przydatne funkcje w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gospodarki. Oprócz realizacji niektórych tradycyjnych funkcji, bank centralny w rozwijającej się gospodarce może odgrywać szczególną rolę, jak to ma miejsce w przypadku Banku Rezerw. Tę rolę można

Indywidualne serie: Poszczególne serie oznaczają, że częstotliwości nie są podane. Tutaj średnią można znaleźć trzema metodami. (i) Metoda bezpośrednia : Przykład 1. Znajdź średnią dla poniższych liczb. Rozwiązanie : ∑X = 30 + 41 + 47 + 54 + 23 + 34 + 37 + 51 + 53 + 47 = 417; N = 10. (ii) Metoda skrótu

Elastyczność cenowa popytu odnosi się do stopnia zmiany popytu na produkt w stosunku do zmiany danej ceny, przy jednoczesnym utrzymaniu innych determinant popytu na stałym poziomie. Innymi słowy, elastyczność cenowa popytu oznacza stosunek procentowej zmiany popytu na produkt do procentowej zmiany jego ceny. Elast

Mieszany system ekonomiczny (notatki do studium)! Wprowadzenie: W dzisiejszym świecie nie można znaleźć czystej gospodarki wolnorynkowej i ekonomii dowodzenia lub centralnie planowanego systemu gospodarczego. Niemal wszystkie gospodarki stały się mieszanym systemem gospodarczym, w którym rząd odgrywa ważną rolę w alokacji zasobów i podziale dochodów. Tak więc go