Klasyczni ekonomiści wyjaśniali proces wzrostu w kategoriach tempa postępu technologicznego i wzrostu liczby ludności. Ich zdaniem postęp technologiczny utrzymuje się przez pewien czas, ale w końcu znika, gdy malejąca stopa zysku uniemożliwia dalsze gromadzenie kapitału. Na tym etapie gospodarka zapada w stagnację. W szeroki

W tym artykule omówimy optymalną teorię populacji. Dowiedz się także o cechach i cechach teorii. Pojęcie optymalnej populacji jest kluczowe w badaniu ekonomiki populacji. Edwin Cannan i Carr Saunders są głównymi przedstawicielami Optimum Theory of Population. W dekadzie lat 30. Edwin Cannan i Carr Saunders opracowali nową teorię ludności. Stwierdzon

Wszystko, co musisz wiedzieć o cechach i cechach firmy partnerskiej. Partnerstwo jest formą działalności gospodarczej, która powstała z powodu niedociągnięć w zakresie jednoosobowej działalności gospodarczej. Gdy biznes rośnie i prosperuje, jedna osoba nie wystarczy, aby zdobyć kapitał i zająć się jego codziennymi sprawami. W takim scenari

Oto esej na temat „Teorii płac” dla klas 9, 10, 11 i 12. Znajdź akapity, długie i krótkie eseje na temat „Teorii płac”, napisanej specjalnie dla uczniów i studentów w języku hindi. Esej na temat teorii płac Treść eseju: मजदूरी कोष सिद्धान्त (teoria funduszu płac) मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त (Teoria płac dotycząca utrzymania) मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त (Standard Żywej Teorii Płacy) अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (Teoria roszczeń pozostałych) मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (krańcowa teoria produktywności płac) मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त (Nowoczesna teoria płac) Esej nr 1. मजदूरी कोष सि

Poniższe punkty podkreślają cztery główne czynniki wpływające na wydajność pracy. Czynniki wpływające na to: 1. Cechy osobiste 2. Warunki pracy 3. Warunki społeczne, polityczne i ekonomiczne 4. Relacje pracodawca-pracownik . Wydajność pracy: czynnik nr 1. Cechy osobiste : Na wydajność pracownika mają wpływ posiadane przez niego cechy. Oni są: (1) Cech

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o znaczeniu, przyczynach, krytycznej ocenie i przyczynach stagflacji. Znaczenie stagflacji: Do tej pory ekonomiści znali głównie dwa zjawiska: „inflacja” lub „deflacja”. Ten pierwszy opisuje się jako sytuację, w której za dużo pieniędzy goni za mało towarów, co prowadzi do wzrostu cen. Ten drugi charakter

W tym artykule omówimy stopień władzy monopolistycznej. Różni pisarze opracowali różne kryteria pomiaru siły monopolisty sprzedawcy. AP Lerner opracował formułę mierzącą stopień monopolistycznej siły sprzedawcy. Jego zdaniem firma wytwarza idealną wydajność, przy której P = MC. Rozbieżność między rzeczywistą a idealną produkcją mierzy zakres wpływu sprzedawcy na podaż i cenę. Według niego ta rozbieżność

Nie wystarczy, że kraj podejmie próbę zwiększenia dochodu narodowego. Konieczne jest również zapewnienie równomiernej dystrybucji. Ale nierówność dochodów jest ważną cechą gospodarek kapitalistycznych. Kraje socjalistyczne, takie jak ZSRR i komunistyczne Chiny, ustanowiły systemy, których celem jest zmniejszenie nierówności dochodów. Nawet nie udało i

Wzrost gospodarczy kraju jest możliwy, jeśli zostanie określony dokładny stan gospodarki. Analiza ekonomiczna to proces, w którym określa się mocne i słabe strony gospodarki. Jest to systematyczne podejście do określania optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów, porównywania dostępnych alternatyw i wyboru najlepszej alternatywy dla osiągnięcia określonego celu. Ponadto analiz

Ten artykuł rzuca światło na dwa najlepsze środki kontroli zanieczyszczenia i efektów zewnętrznych. Środki są następujące: 1. Nałożenie podatku Pigouvian 2. Rozporządzenie w sprawie ochrony środowiska. Środek # Nałożenie podatku Pigouvian : „Klasyczna” reprezentacja problemu zewnętrznego, spowodowana przez Pigou (1920), jest przedstawiona na rycinie 1. Oś pozioma oznacza p

Jest to najprostsza z wartości Dyspersji. To tylko różnica między największym i najmniejszym terminem. Symbolicznie; lub Zakres = Największy termin - Najmniejszy termin. I współczynnik zakresu = LS / L + S Znany jest również jako współczynnik zasięgu lub współczynnik rozproszenia. Jeśli średnie z dwóch rozkładów są blisko siebie, porównanie zakresów pokazuje, że rozkład z mniejszym zakresem ma mniejszą dyspersję. Średnia tego rozkładu jes

Dokonajmy dogłębnego badania znaczenia, klasyfikacji, określenia ceny popytu i podaży oraz głównych klas rynków. Rynek : Rynek jest kluczową koncepcją tego artykułu. Co więcej, jest to być może najważniejsza koncepcja mikroekonomii. Termin „rynek” odnosi się do „wszelkiego rodzaju ustaleń instytucjonalnych, w których kupujący i sprzedający komunikują się ze sobą w celu zakupu lub sprzedaży towaru”. Być może najważniejszym czynn

Poniższy artykuł zawiera przegląd teorii krańcowej produktywności dystrybucji. Teoria krańcowej produktywności stwierdza, że ​​popyt na czynnik zależy od jego krańcowej produktywności dochodowej (MRP). MRP to suma dodana do przychodów ogółem poprzez zastosowanie jeszcze jednej jednostki czynnika zmiennego, pozostałe czynniki pozostają niezmienione. Zasadniczo produkt

Przeczytaj ten esej w języku hindi, aby poznać teorie dystrybucji i jej zastosowanie w ekonomii. Esej # 1. वितरण का अर्थ: (Znaczenie teorii dystrybucji): अर्थशास्त्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयत्न द्वारा उत्पादित धन को उनके ही मध्य में बाँटा प्रो. चेपमैन के शब्दों में „वितरण के अर्थशास्त्र में इस बात का वितरण होता है कि एक समुदाय द्वारा उत्पादित धन को उन साधनों या उनके स्वामियों में किस प्रकार हिस्से किये जाते हैं जो उनके उत्पादन में क्रियाशील रहे है

Rolą banków w rozwoju gospodarczym jest usunięcie niedoboru kapitału poprzez stymulowanie oszczędności i inwestycji. Solidny system bankowy mobilizuje małe i rozproszone oszczędności społeczności i udostępnia je do inwestowania w produktywne przedsiębiorstwa. W każdym planie rozwoju gospodarczego kapitał zajmuje strategiczne znaczenie. Rozwój gospod

Poniższy artykuł zawiera krótkie notatki na temat hipotezy względnych dochodów. Zgodnie z hipotezą względnego dochodu konsumpcja jest funkcją dochodu bieżącego względem najwyższego wcześniej osiągniętego poziomu dochodu. Istnieje kilka wersji hipotezy względnego dochodu. Ponieważ to, co sformułował James S. Duesenberry, wzbu

Poniższy artykuł zawiera przewodnik dla początkujących na temat prawa malejących zysków. Ten artykuł pomoże ci zrozumieć następujące rzeczy: - 1. Wprowadzenie do prawa malejących zwrotów 2. Definicja prawa malejących zwrotów 3. Założenia 4. Przyczyny działania prawa 5. Znaczenie i inne. Wprowadzenie do

Metoda wydatków do pomiaru dochodu narodowego: metoda, kroki i środki ostrożności! (a) Metoda: Metoda wydatków mierzy wydatki końcowe na „Produkt krajowy brutto w cenie rynkowej (PKB w MP) w danym okresie rozliczeniowym. Ponieważ wszystkie towary i usługi wytwarzane w kraju są kupowane do ostatecznego wykorzystania przez konsumentów do konsumpcji lub przez producentów do inwestycji, dlatego sumujemy końcowe wydatki na konsumpcję i inwestycje. Suma ta równa

Poniższy artykuł zawiera krótkie uwagi na temat efektu przesunięcia w popycie zagregowanym. Możemy teraz zbadać wpływ zmiany zagregowanej krzywej popytu z powodu wszelkich zmian w polityce rządu, takich jak nieoczekiwany wzrost podaży pieniądza przez bank centralny. W krótkim okresie, gdy gospodarka przechodzi z punktu E do E 'na ryc. 13.5, ogó

Oto kompilacja esejów na temat „Wzrostu gospodarczego” dla klas 9, 10, 11 i 12. Znajdź akapity, długie i krótkie eseje na temat „Wzrostu gospodarczego” specjalnie napisane dla uczniów i studentów. Esej na temat wzrostu gospodarczego Treść eseju: Wprowadzenie do wzrostu gospodarczego Adam Smith i wzrost gospodarczy Klasyczna teoria stagnacji gospodarczej Teoria rozwoju gospodarczego Marksa Etapy wzrostu gospodarczego w Rostowie Teoria błędnego koła wzrostu gospodarczego Zrównoważony vs. Niezrównoważony wzr

Wyprowadzenie krzywej AS obejmuje 4 kroki: 1. Przetłumacz wyniki na zatrudnienie. - Prawo OKUN 2. Połącz ceny pobierane przez firmy z ich kosztami 3. Użyj relacji krzywej Phillipsa między płacą a zatrudnieniem 4. Połącz trzy elementy razem, aby uzyskać nachyloną do góry krzywą AS I krok: W krótkim okresie bezrobocie i produkcja są ściśle powiązane. Prawo Okuna stwi

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o czystej konkurencji, doskonałej konkurencji i niedoskonałej konkurencji! Różne formy rynku zależą od stopnia konkurencji panującej na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, mamy następujące formy rynkowe. 1. Czysta konkurencja: Mówi się, że czysta konkurencja istnieje, gdy spełnione są następujące dwa warunki: (i) Duża liczba kupujących i sprzedających : Pierwszym warunkiem jest istnienie na rynku dużej liczby kupujących i sprzedających. W takim przypadku żaden p

Konsumpcja: Na konsumpcję składają się towary i usługi zakupione przez gospodarstwo domowe. Rodzaje towarów i usług kupowanych przez gospodarstwo domowe to: (a) Dobra trwałe → trwają długo, np. telewizor, samochód. (b) Towary nietrwałe → trwają przez krótki czas, np. żywność. (c) Usługi → praca wykonywana na rzecz konsumentów przez osoby fizyczne i firmy, np. obsługa lekarzy. Zużyci

Wszystko, co musisz wiedzieć o cechach firmy. Spółka jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób, uznanym przez prawo, o charakterystycznej nazwie, wspólnej pieczęci, utworzonym w celu prowadzenia działalności gospodarczej dla zysku, z kapitałem podzielnym na zbywalne akcje, ograniczoną odpowiedzialnością, osobą prawną i wieczystą sukcesją. Istniejąca fir

Dokonajmy dogłębnej analizy wspólnego popytu i wspólnej podaży. (a) Wspólne zapotrzebowanie: Czasami wymagane są łącznie dwa towary. W takich przypadkach zmiana podaży jednego wpłynie na cenę drugiego. Jeśli oba towary są uzupełnieniem - podobnie jak aparaty fotograficzne i filmy - wzrost podaży jednego z nich doprowadzi do wzrostu ceny drugiego. Załóżmy, że na

W tym artykule omówimy wpływ taryf na warunki handlu. W przypadku dużego kraju narzucającego taryfę, taryfa prawdopodobnie poprawi dla niego warunki handlu. Jednak zakres, w jakim taryfa może zapewnić poprawę pod względem wymiany handlowej, zależy od wzajemnego popytu między dwoma krajami handlowymi lub ich krzywych oferty. Najważnie

W tym artykule omówimy optymalną teorię populacji. Dowiedz się także o cechach i cechach teorii. Pojęcie optymalnej populacji jest kluczowe w badaniu ekonomiki populacji. Edwin Cannan i Carr Saunders są głównymi przedstawicielami Optimum Theory of Population. W dekadzie lat 30. Edwin Cannan i Carr Saunders opracowali nową teorię ludności. Stwierdzon

W tym artykule omówimy nierówną teorię wymiany Emmanuela w teorii wymiany. Marksiści tacy jak Emmanuel (1972) i Anderson (1976) próbowali wyjaśnić nierównomierny rozwój czynników produktywnych (głównie wydajności pracy) i wynikające z tego różnice w dochodach w świecie kapitalistycznym za pomocą hipotez „drenażu nadwyżek”. Przyjęcie podziału świa

Mobilność ludzi i materiałów drogą powietrzną nazywa się transportem lotniczym. Jest to najszybszy środek transportu. Jest to bardzo przydatne na duże odległości i oszczędza czas. Parlament uchwalił ustawę o transporcie lotniczym w 1953 r., Zgodnie z którą Indian Airlines Corporation miałaby świadczyć usługi krajowe, a Air India - usługi zewnętrzne. Vayudoot i Pawan Han

Poniższy artykuł zapewnia dokładne spojrzenie na prawo użyteczności ekwiwalentnej. Wyjaśnienie prawa : Aby zmaksymalizować satysfakcję przy ograniczonej ilości pieniędzy, konsument musi porównać satysfakcję uzyskaną z każdej rupii, którą wydaje na różne towary. Jeśli stwierdzi, że rupia wydana na jeden towar daje mu większą użyteczność niż ta sama rupia wydana na inny towar, będzie on nadal wydawał pieniądze na ten pierwszy, dopóki narzędzia uzyskane z ostatniej rupii wydanej na dwa towary będą równe. Innymi słowy, zastępuje niektóre