Gospodarczy

Z ekonomicznego punktu widzenia podaż odnosi się do ilości produktu dostępnego na rynku w celu sprzedaży po określonej cenie w danym momencie. W przeciwieństwie do popytu, podaż oznacza gotowość sprzedawcy do sprzedaży określonej ilości produktu w określonej cenie i czasie. Podaż jest zawsze definiowana w odniesieniu do ceny i czasu. Na przykład,

Poniższe punkty podkreślają sześć najważniejszych funkcji pieniądza. Funkcja nr 1. Medium wymiany: Jedyną alternatywą dla korzystania z pieniędzy jest powrót do systemu handlu wymiennego. Jednak jako system wymiany system handlu wymiennego byłby dziś bardzo niewykonalny. Na przykład, jeśli piekarz, który dostarczył zielonemu sklepowi spożywczemu chleb, musiał zapłacić za cebulę i marchewkę, może on nie lubić tych artykułów spożywczych lub może mieć ich wystarczające zapasy. W związku z tym piekarz musia

Wszystko, co musisz wiedzieć o projektowaniu pracy. Projektowanie pracy to proces organizowania pracy w zadania wymagane do wykonania określonej pracy. Planowanie pracy obejmuje świadome wysiłki w celu zorganizowania zadań, obowiązków i obowiązków w jednostkę pracy w celu osiągnięcia określonych celów. Kierownik dz

Poniższe punkty podkreślają siedem głównych funkcji RBI. Funkcje są następujące: 1. Monopol emisji banknotów 2. Bank bankiera 3. Bankier wobec rządu 4. Kontroler kredytu 5. Zarządzanie wymianą i kontrola 6. Różne funkcje 7. Funkcje promocyjne i rozwojowe. Funkcja nr 1. Monopol emisji notatki: Jak każdy inny bank centralny, RBI działa jako jedyny organ walutowy w kraju. Emituje bankno

Najbliższa dyskusja poinformuje cię o różnicy między dobrem publicznym a dobrem prywatnym. Czyste dobro publiczne jest towarem lub usługą, z której wszyscy mogą korzystać jednocześnie i od której nikt nie może zostać wykluczony. Czyste dobro publiczne to takie, dla którego konsumpcja nie jest ożywieniem i od którego nie można wykluczyć konsumenta. Czyste dobra publ

Znaczenie: „Statystyka”, często używane słowo, pochodzi od łacińskiego słowa „Status”, które oznacza grupę liczb lub cyfr; reprezentują one niektóre informacje będące przedmiotem naszego ludzkiego zainteresowania. Znajdujemy statystyki w życiu codziennym, na przykład w książkach lub innych gazetach informacyjnych, telewizji lub gazetach. Chociaż na początku by

W tym artykule omówimy popyt: - 1. Znaczenie popytu 2. Prawa popytu 3. Funkcja popytu 4. Przesunięcia. Znaczenie popytu : W tradycyjnej ekonomii często zakłada się, że jedynym czynnikiem wpływającym na ilość zakupionego towaru lub usługi jest jego cena. Jednak ekonomiści, podkreślając znaczenie ceny, zdają sobie również sprawę z tego, że wiele czynników determinuje ilość towarów lub usług wymaganych przez konsumentów w danym okresie. Ale aby uprościć analiz

W tym artykule omówimy: - 1. Wprowadzenie do teorii Markowitza 2. Założenia teorii Markowitza 3. Dywersyfikacja 4. Kryteria dominacji 5. Pomiar ryzyka. Zawartość: Wprowadzenie do teorii Markowitza Założenia teorii Markowitza Dywersyfikacja teorii Markowitza Kryteria dominacji Pomiar ryzyka 1. Wprowadzenie do teorii Markowitza: Harry M. Marko

Organizacja stoi w obliczu szeregu wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń, takich jak wysoka konkurencja, awaria technologii, niepokoje pracownicze, inflacja, recesja i zmiany w przepisach rządowych. Dlatego większość decyzji biznesowych organizacji podejmowanych jest w warunkach ryzyka i niepewności. Organiz

Teoria przemian demograficznych jest teorią, która rzuca światło na zmiany w liczbie urodzeń i umieralności, aw konsekwencji na tempo wzrostu populacji. Wraz z rozwojem gospodarczym tendencje dotyczące wskaźnika urodzeń i umieralności są różne. Z tego powodu tempo wzrostu populacji jest również inne. „Przemiana de

W tym artykule omówimy zasady opodatkowania. Najważniejszym źródłem dochodów rządowych jest podatek. Podatek to obowiązkowa płatność dokonywana przez osoby fizyczne i firmy na rzecz rządu na podstawie pewnych dobrze ustalonych zasad lub kryteriów, takich jak osiągnięty dochód, posiadane nieruchomości, uzyskane zyski kapitałowe lub poniesione wydatki (wydane pieniądze) na artykuły krajowe i importowane. Ponieważ wiele osó

Wszystko, co musisz wiedzieć o roli przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym. Rozwój gospodarczy zasadniczo oznacza proces zmian w górę, w którym realny dochód na mieszkańca kraju wzrasta z biegiem czasu. Przedsiębiorca odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym. Przedsiębiorcy są katalizatorami procesu industrializacji i wzrostu gospodarczego. Sam postęp t

Oto artykuł zatytułowany „Mocne pieniądze”, napisany specjalnie dla uczniów szkół i bankowości. Term Paper # 1. Pieniądze o dużej mocy: Mocne pieniądze lub potężne pieniądze odnoszą się do tej waluty, która została wyemitowana przez rząd i Bank Rezerw Indii. Część tej waluty jest przechowywana razem z publicznością, podczas gdy reszta jest przechowywana jako fundusze w Banku Rezerw. Otrzymujemy więc równanie

W tym artykule omówimy: - 1. Znaczenie liczb indeksu 2. Cechy liczb indeksu 3. Kroki lub problemy w konstrukcji 4. Konstrukcja liczb indeksu cen (wzór i przykłady) 5. Trudności w mierzeniu zmian wartości Pieniądze 6. Rodzaje liczb indeksowych 7. Znaczenie 8. Ograniczenia. Znaczenie liczb indeksowych: Wartość pieniądza nie pozostaje stała w czasie. Wzrasta

Międzynarodowa ekonomia zajmuje się działalnością gospodarczą różnych krajów i ich konsekwencjami. Innymi słowy, międzynarodowa ekonomia jest dziedziną zajmującą się interakcjami gospodarczymi krajów i wpływem problemów międzynarodowych na światową działalność gospodarczą. Bada kwestie gospodarcze i polityczne związane z handlem międzynarodowym i finansami. Handel międzynarodowy obe

Główne cechy konkurencji monopolistycznej są następujące: 1. Duża liczba kupujących i sprzedających: Istnieje duża liczba firm, ale nie tak duża, jak w przypadku doskonałej konkurencji. Oznacza to, że każda firma może do pewnego stopnia kontrolować swoją politykę cen i produkcji. Zakłada się, że żadna polityka cenowo-wyjściowa firmy nie otrzyma reakcji od innych firm, co oznacza, że ​​każda firma postępuje zgodnie z niezależną polityką cenową. Jeśli firma obniży cenę, zyski

Dowiedzmy się o teorii zatrudnienia Keynesa. Teoria zatrudnienia Keynesa : koncepcja efektywnego popytu : Według klasycystów zawsze będzie pełne zatrudnienie w wolnej przedsiębiorczości kapitalistycznej gospodarce z powodu działania prawa Saya i elastyczności cen płac. Ta klasyczna teoria została poważnie zaatakowana w latach Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku z

Twierdzenie Rybczyński (RT) mówi, że jeśli zwiększy się wyposażenie niektórych zasobów, przemysł, który najbardziej je wykorzystuje, zwiększy swoją produkcję, podczas gdy inny przemysł zmniejszy swoją produkcję. Względna intensywność czynników jest mierzona stosunkiem wykorzystania czynników w każdej branży. Twierdzenie to sugeruj

Bank centralny jest głównym źródłem podaży pieniądza w gospodarce poprzez obieg waluty. Zapewnia dostępność waluty umożliwiającej zaspokojenie potrzeb transakcyjnych gospodarki i ułatwianie różnych rodzajów działalności gospodarczej, takich jak produkcja, dystrybucja i konsumpcja. Jednak w tym celu bank centralny musi polegać na rezerwach banków komercyjnych. Te rezerwy banków

Niektóre z podstawowych koncepcji ekonomii są następujące: Koncepcja ekonomiczna nr 1. Wartość: Zwykle pojęcie wartości jest powiązane z pojęciem użyteczności. Użyteczność to pożądana jakość rzeczy, której używamy lub konsumujemy. Tak więc użyteczność jest wartością użytkową towaru. Na przykład woda gasi nasze

W tym artykule omówimy krzywą Engela dla poszczególnych konsumentów i grup konsumentów. Krzywa Engela, nazwana na cześć niemieckiego statystyki Ernsta Engela (1821–1896), jest związkiem między popytem na dobro a dochodami jego nabywców, z których ten pierwszy zależy od tego drugiego. Krzywę Engela dla pojedynczego konsumenta można uzyskać z jego ICC. Ponieważ każdy

Niektóre z głównych roli rolnictwa w rozwoju gospodarczym kraju są następujące: Sektor rolny odgrywa strategiczną rolę w procesie rozwoju gospodarczego kraju. Wniósł już znaczący wkład w dobrobyt gospodarczy krajów rozwiniętych, a jego rola w rozwoju gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych ma zasadnicze znaczenie. Innymi słowy, ta

Inflacja jest uważana za złożoną sytuację dla gospodarki. Jeśli inflacja przekroczy umiarkowaną stopę, może stworzyć katastrofalne sytuacje dla gospodarki; dlatego powinien być pod kontrolą. Kontrolowanie inflacji nie jest łatwe przy użyciu określonego środka lub instrumentu. Głównym celem każdego środka jest zmniejszenie napływu gotówki w gospodarce lub zmniejszenie płynności na rynku. Różne miary stosowane

Oto lista siedmiu głównych rodzajów bezrobocia obserwowanych we współczesnym świecie. Wpisz nr 1. Tarcie: Takie bezrobocie występuje w prawie każdej gospodarce przez cały czas. Ten rodzaj bezrobocia występuje z powodu normalnego funkcjonowania gospodarki. Jak słusznie ujął to John Beardshaw: „W rozwijającej się gospodarce jest nieuniknione, że ludzie od czasu do czasu zmienią pracę i być może będą bezrobotni przez kilka tygodni, czekając na podjęcie kolejnej pracy”. Prawdę mówiąc, pewne bezro

W tym artykule omówimy: - 1. Znaczenie polityki pieniężnej 2. Cele polityki pieniężnej 3. Cele ostateczne a cele pośrednie 4. Ograniczony zakres 5. Rola w krajach rozwijających się 6. Rola w promowaniu szybszego wzrostu gospodarczego 7. Cele. Znaczenie polityki pieniężnej: Polityka pieniężna dotyczy zmian podaży pieniądza i kredytu. Odnosi się d

Wszystko, co musisz wiedzieć o teoriach przedsiębiorczości. Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorczość jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorca ponosi ryzyko i pracuje w niepewności. Ale ekonomiści nie próbowali sformułować systematycznej teorii przedsiębiorczości. Według Williama J. Baumola teoria

Doskonała konkurencja odnosi się do sytuacji rynkowej, w której duża liczba kupujących i sprzedających zajmuje się produktami jednorodnymi. Ponadto, w warunkach doskonałej konkurencji, nie ma barier prawnych, społecznych ani technologicznych przy wchodzeniu lub wychodzeniu z organizacji. W idealnej konkurencji sprzedawcy i kupujący są w pełni świadomi aktualnej ceny rynkowej produktu. Dlatego żad

Mobilność ludzi i materiałów drogą powietrzną nazywa się transportem lotniczym. Jest to najszybszy środek transportu. Jest to bardzo przydatne na duże odległości i oszczędza czas. Parlament uchwalił ustawę o transporcie lotniczym w 1953 r., Zgodnie z którą Indian Airlines Corporation miałaby świadczyć usługi krajowe, a Air India - usługi zewnętrzne. Vayudoot i Pawan Han

Dokonajmy dogłębnego studium pracy w ekonomii: - 1. Znaczenie pracy 2. Definicja pracy 3. Rodzaje 4. Znaczenie. Znaczenie pracy : W prostym znaczeniu przez „pracę” rozumiemy pracę wykonaną przez ciężką pracę fizyczną, głównie pracę wykonywaną przez niewykwalifikowanego pracownika. Ale w ekonomii termin praca oznacza pracę fizyczną. Obejmuje także pra

Zalety i wady transportu wodnego są następujące: Zalety: 1. Mniejszy koszt utrzymania: Koszty utrzymania w transporcie kolejowym i drogowym są dość wysokie, ale koszty utrzymania transportu wodnego są znacznie niższe. 2. Tani: Kanał transportowy jest dość tani w porównaniu do transportu kolejowego i drogowego. 3. Przydat

Finansowanie deficytu: znaczenie, efekty i zalety! Znaczenie finansowania deficytu: Finansowanie deficytu w krajach rozwiniętych oznacza nadwyżkę wydatków nad dochodami - lukę pokrywają pożyczki publiczne od sprzedaży obligacji i tworzenie nowych pieniędzy. W Indiach i innych krajach rozwijających się pojęcie finansowania deficytu jest interpretowane w ograniczonym znaczeniu. Narodowa K

W tym artykule omówimy cykl handlu: - 1. Znaczenie cyklu handlu 2. Cechy cyklu handlu 3. Fazy 4. Teorie. Znaczenie cyklu handlowego: Cykl handlowy odnosi się do wahań działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie zatrudnienia, produkcji i dochodu, cen, zysków itp. Różnie definiują go różni ekonomiści. Według Mitc

Poniższe punkty podkreślają cztery najlepsze metody pomiaru elastyczności popytu. Metody są następujące: - 1. Metoda procentowa 2. Metoda punktowa 3. Metoda łukowa 4. Metoda całkowitego nakładu. 1. Metoda procentowa: Elastyczność cenowa popytu mierzona jest jego współczynnikiem (E p ). Ten współczynnik (E p ) mierzy procentową zmianę ilości wymaganego towaru wynikającą z danej procentowej zmiany jego ceny. A zatem Gdzie q odn

Zróbmy dogłębne badanie rynku dla towaru: - 1. Znaczenie rynku 2. Definicja rynku 3. Cechy. Znaczenie rynku : W języku potocznym rynek oznacza miejsce, w którym towary są kupowane i sprzedawane po cenach detalicznych lub hurtowych. Zatem rynek uważa się za miejsce składające się z wielu dużych i małych sklepów, straganów, a nawet straganiarzy sprzedających różne rodzaje towarów. Jednak w ekonomii

Wszystko, co musisz wiedzieć o podstawach segmentacji rynku. Segmentacja rynku opiera się na założeniu, że wszyscy potencjalni klienci nie są identyczni i że firma powinna zaspokoić ich potrzeby odpowiednim produktem. Inne strategie marketingowe lub skoncentrować się tylko na jednym segmencie i odpowiednio dostosować strategię. Rynki twor

Wszystko, czego potrzebujesz, aby dowiedzieć się o ewolucji ZZL (zarządzanie zasobami ludzkimi). Ewolucja ZZL na przestrzeni czasu jest ważna dla zrozumienia filozofii, funkcji i praktyk ZZL, które są stosowane w różnych sytuacjach, tak aby ewoluować odpowiednie praktyki ZZL w obecnej sytuacji. Zarządz

Wszystko, co musisz wiedzieć o metodach szkolenia zawodowego. Na przestrzeni lat opracowano szereg metodologii i technik szkoleniowych w celu spełnienia określonych szczególnych potrzeb. Szkolenie w miejscu pracy odnosi się do metod stosowanych w miejscu pracy, podczas gdy pracownik faktycznie pracuje. Ozn

Krzyżowa elastyczność popytu: definicje, rodzaje i pomiar krzyżowej elastyczności popytu! Jest to stosunek proporcjonalnej zmiany wymaganej ilości Y do danej proporcjonalnej zmiany ceny powiązanego towaru X. Jest to miara względnej zmiany wymaganej ilości towaru w wyniku zmiany ceny jego substytutu / uzupełnienia. Można to

W tym artykule omówimy zakres i charakter ekonomii. Ekonomiści różnią się poglądami na temat zakresu ekonomii. Zakres ekonomii jest obszernym przedmiotem i obejmuje nie tylko jej przedmiot, ale także różne inne rzeczy, takie jak jego charakter naukowy, zdolność do wydawania ocen wartości i sugerowanie rozwiązań problemów praktycznych. Uczyniwszy eko

W tym artykule omówimy związek między funkcją popytu a krzywą popytu na towar. Krzywa popytu jest zależnością między ceną a popytem na towar. Głównym punktem tej relacji jest to, że „inne rzeczy” pozostają niezmienione, jeśli cena towaru wzrośnie lub spadnie, to odpowiednio popyt na jego ilość odpowiednio spadnie lub wzrośnie. Ta relacja jest znana