Gospodarczy

W tym artykule omówimy planowanie zasobów ludzkich. Uczyć się o:- 1. Wprowadzenie do planowania zasobów ludzkich 2. Znaczenie planowania zasobów ludzkich 3. Definicja 4. Potrzeba i znaczenie 5. Cele 6. Organizacja 7. Czynniki wpływające 8. Planowanie zasobów ludzkich na różnych poziomach 9. Wymiary i

„Ekonomia mieszana to gospodarka, w której zarówno rząd, jak i osoby prywatne sprawują kontrolę ekonomiczną.” –Murad. Znaczenie: To złota mieszanka kapitalizmu i socjalizmu. W ramach tego systemu istnieje swoboda działalności gospodarczej i ingerencja rządu w pomoc społeczną. Dlatego jest to połączenie obu gospodarek. Koncepcja gospodar

W tym artykule omówimy pojęcie równowagi konsumenta, wyjaśnione za pomocą odpowiednich diagramów i wykresów. Mówi się, że konsument jest w równowadze, kiedy czuje, że „nie może zmienić swojego stanu ani zarabiając więcej, ani wydając więcej, ani zmieniając ilość rzeczy, które kupuje”. Racjonalny konsument kup

Popyt jest generalnie klasyfikowany na podstawie różnych czynników, takich jak charakter produktu, użycie produktu, liczba konsumentów produktu i dostawcy produktu. Zapotrzebowanie na konkretny produkt byłoby różne w różnych sytuacjach. Dlatego organizacje powinny jasno określać rodzaj popytu na swoje produkty. Rysunek 1

Wszystko, co musisz wiedzieć o elementach kosztów w rachunku kosztów. Koszt składa się z trzech elementów - materiału, robocizny i wydatków. Każdy z tych trzech elementów może być bezpośredni i pośredni, tj. Materiały bezpośrednie i materiały pośrednie, praca bezpośrednia i praca pośrednia, wydatki bezpośrednie i wydatki pośrednie. W tym kontekście cał

Poniższe punkty podkreślają sześć głównych skutków inflacji. Skutki są następujące: 1. Wpływ na podział dochodu i majątku 2. Wpływ na produkcję 3. Wpływ na dochód i zatrudnienie 4. Wpływ na biznes i handel 5. Wpływ na finanse publiczne 6. Wpływ na wzrost. 1. Wpływ na podział dochodu i majątku: Wpływ inflacji jest odczuwany nierównomiernie przez różne grupy osób w gospodarce narodowej - niektóre grupy zyskują, zarabiając duże fortuny, a inne tracą. Możemy teraz szczegółowo wyjaśni

Wszystko, co musisz wiedzieć o krokach związanych z procesem planowania. Planowanie to proces, który obejmuje szereg kroków, które należy podjąć. Jest to ćwiczenie intelektualne i świadome ustalenie kierunków działania. Dlatego wymaga poważnego przemyślenia na temat wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu planów. Fakty są gromadzone

Poniższe punkty podkreślają pięć najważniejszych funkcji przedsiębiorcy. Funkcje to: 1. Podejmowanie decyzji 2. Kontrola zarządzania 3. Podział dochodów 4. Podejmowanie ryzyka i niepewność 5. Innowacje. Funkcja nr 1. Podejmowanie decyzji: Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy jest decydowanie o polityce produkcji. Przedsiębio

Adam Smith jest uważany za ojca ekonomii. Nie dlatego, że był pierwszym odkrywcą w dziedzinie ekonomii, nie dlatego, że zrewolucjonizował planowanie ekonomiczne swoimi dziewiczymi pomysłami, ale dlatego, że skrócił to, co otrzymał od swoich poprzedników i przekazał je jako przewodnik dla przyszłych pokoleń. Był redaktore

Krzywa możliwości produkcji przedstawia graficznie alternatywne możliwości produkcji otwarte na ekonomię. Zasoby produkcyjne społeczności można wykorzystać do produkcji różnych towarów alternatywnych. Ponieważ jednak jest ich mało, należy dokonać wyboru między towarami alternatywnymi, które można wyprodukować. Innymi słowy, gosp

W tym artykule omówimy: - 1. Znaczenie i definicje kapitału 2. Charakterystykę kapitału 3. Funkcje 4. Przykłady 5. Znaczenie. Znaczenie i definicje kapitału : Kapitał definiuje się jako „wszystkie towary wytworzone przez człowieka, które są wykorzystywane do dalszej produkcji bogactwa”. Zatem kapitał

Krzywa Phillipsa podana przez AW Phillips pokazuje, że istnieje odwrotna zależność między stopą bezrobocia a stopą wzrostu płac nominalnych. Niższa stopa bezrobocia jest związana z wyższą stawką płac lub inflacją i odwrotnie. Innymi słowy, istnieje kompromis między inflacją płac a bezrobociem. Powód: podczas bo

Dokonajmy dogłębnego studium użyteczności: - 1. Znaczenie użyteczności 2. Definicja użyteczności 3. Charakterystyka 4. Typy 5. Pomiar 6. Rodzaje. Znaczenie użyteczności : Proste znaczenie „użyteczności” to „użyteczność”. W ekonomii użyteczność to zdolność towaru do zaspokojenia ludzkich potrzeb. Użyteczność to jakość towa

Dokonajmy dogłębnej analizy Światowej Organizacji Handlu (WTO): - 1. Struktura Światowej Organizacji Handlu 2. Funkcje Światowej Organizacji Handlu 3. Porozumienia WTO 4. Krytyka Światowej Organizacji Handlu. Struktura Światowej Organizacji Handlu: Sekretariatem WTO (liczącym 625 narodowości) kieruje dyrektor generalny. Na czel

Poniższy artykuł zapewnia dokładne spojrzenie na funkcję produkcji Cobba-Douglasa. Funkcja produkcji Cobba-Douglasa opiera się na badaniach empirycznych amerykańskiego przemysłu produkcyjnego przeprowadzonych przez Paula H. Douglasa i CW Cobba. Jest to liniowa jednorodna funkcja produkcyjna stopnia pierwszego, która uwzględnia dwa nakłady, pracę i kapitał, dla całej produkcji przemysłu wytwórczego. Funkcja produ

W tym artykule omówimy: - 1. Wprowadzenie do infrastruktury 2. Funkcje infrastruktury 3. Znaczenie 4. Ocena wydajności. Wprowadzenie do infrastruktury: Infrastruktura jest ważna dla szybszego wzrostu gospodarczego i łagodzenia ubóstwa w kraju. Odpowiednia infrastruktura w postaci systemu transportu drogowego i kolejowego, portów, energii, lotnisk i ich wydajnej pracy jest również potrzebna do integracji gospodarki indyjskiej z innymi gospodarkami świata. Oto waż

Poniższy artykuł zapewnia dokładne spojrzenie na marginalną teorię produktywności dystrybucji. Przedmiot sprawy: Teoria krańcowej produktywności dystrybucji, opracowana przez JB Clarka pod koniec XIX wieku, dostarcza ogólnego wyjaśnienia, w jaki sposób ustala się cenę (zarobków) czynnika produkcji. Innymi słowy

Trzy alternatywne metody stosowane do pomiaru dochodu narodowego są następujące: 1. Metoda wartości dodanej 2. Metoda dochodu 3. Metoda wydatków. Ponieważ dochody czynnikowe powstają z produkcji towarów i usług, a ponieważ dochody są wydawane na wytworzone towary i usługi, możliwe są trzy alternatywne metody pomiaru dochodu narodowego. 1. Metoda wa

Bank centralny odgrywa ważną rolę w systemie monetarnym i bankowym kraju. Odpowiada za utrzymanie suwerenności finansowej i stabilności gospodarczej kraju, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych. „Bank Centralny to bank w każdym kraju, któremu powierzono obowiązek regulowania wolumenu waluty i kredytu w tym kraju” - Bank of International Settlement. Emituje walut

Monopol: znaczenie, definicje, cechy i krytyka! Znaczenie: Słowo monopol pochodzi od połączenia dwóch słów, tj. „Mono” i „Poly”. Mono odnosi się do pojedynczego i poli do kontroli. W ten sposób monopol odnosi się do sytuacji rynkowej, w której jest tylko jeden sprzedawca towaru. Nie ma ścisłych substytutów wytwarzanego przez siebie towaru i istnieją bariery wejścia. Pojedynczy producent

Różnica między zmiennymi przepływowymi a zmiennymi bazowymi jest następująca: Rozróżnienie między zasobem a przepływem jest bardzo znaczące i powinniśmy je jasno zrozumieć, ponieważ sam dochód narodowy jest przepływem. Podstawą rozróżnienia jest mierzalność w określonym czasie lub okresie. Należy zauważyć, że

Poniższe punkty podkreślają osiem głównych cech doskonałej konkurencji. Cechy charakterystyczne to: 1. Duża liczba kupujących i sprzedających 2. Identyczny lub jednorodny produkt 3. Brak indywidualnej kontroli nad podażą rynkową i ceną 4. Brak preferencji kupujących 5. Doskonała wiedza 6. Doskonała mob

Główne różnice między mikroekonomią a makroekonomią są następujące: Mikroekonomia: 1. Jest to badanie poszczególnych jednostek gospodarczych gospodarki. 2. Dotyczy dochodów indywidualnych, cen indywidualnych, produkcji indywidualnej itp. 3. Jego głównym problemem jest ustalanie cen i alokacja zasobów. 4. Jego główn

Wszystko, co musisz wiedzieć o typach strategii na poziomie biznesowym. Strategia jest wzorem lub planem, który integruje główne zasady, cele i działania organizacji, sekwencje w spójną linię decyzyjną. To nie jest proste, strategia ma wiele implikacji. Można to opisać jako - i. Plan lub podobny pomysł, który jest kierunkiem, przewodnikiem, kierunkiem działania, ii. Perspektywa

Na ryc. 24.1 podaliśmy krzywą podaży pojedynczego sprzedawcy lub firmy. Ale cena rynkowa nie zależy od podaży indywidualnego sprzedawcy. Raczej zależy to od łącznej podaży, tj. Podaży oferowanej przez wszystkich sprzedawców (lub firm) razem wziętych. To jest podaż całej branży. Krzywa podaży przemysłu przedstawia zatem różne ilości produktu oferowanego do sprzedaży przez przemysł po różnych cenach w danym czasie. Ilości, które przemysł

Przestudiujmy kanony podatków. Po przeczytaniu tego artykułu poznasz: 1. Znaczenie kanonów podatków 2. Rodzaje kanonów podatków 3. Charakterystyka. Znaczenie kanonów podatków : Przez kanony opodatkowania rozumiemy po prostu cechy lub cechy, które powinien posiadać dobry system podatkowy. W rzeczywistości kanony podatkowe są związane z administracyjną częścią podatku. Adam Smith po r

W ekonomii cenę płaconą pracy za jej wkład w proces produkcji nazywa się płacami. Praca jest ważnym czynnikiem produkcji. Jeśli nie ma pracy do pracy, wszystkie inne czynniki, czy to ziemia, czy kapitał, pozostaną bezczynne. Tak więc Karol Marks nazwał pracę „twórcą wszelkiej wartości”. Jednak sama praca

Krzywa podaży dla firmy i branży: Krzywa podaży w krótkim i długim okresie! Krzywa podaży wskazuje zależność między ceną a podaną ilością. Innymi słowy, krzywa podaży pokazuje ilości, które sprzedawca jest skłonny sprzedać po różnych cenach. Według Dorfmana „Krzywa podaży to krzywa, która wskazuje różne ilości dostarczane przez firmę po różnych cenach”. Pojęcie krzywej podaży ma zastoso

W tym artykule omówimy wzór i równanie do obliczania krańcowego przychodu, który sprzedawca uzyskuje sprzedając towar. Przychód krańcowy (MR) firmy przy dowolnej ilości sprzedanej produkcji to przyrost całkowitego przychodu (TR), który jest uzyskiwany, gdy firma sprzedaje krańcową (lub dodatkową) jednostkę tej ilości. Innymi słowy,

Poniższe punkty podkreślają sześć najważniejszych funkcji banków komercyjnych. Funkcje są następujące: 1. Przyjmowanie depozytów 2. Udzielanie pożyczek 3. Tworzenie kredytu 4. Finansowanie handlu zagranicznego 5. Usługi agencji 6. Różne usługi dla klientów. Funkcja banku komercyjnego nr 1. Przyjmowanie de

Poniższe punkty podkreślają siedem czynników, które określają wewnętrzne środowisko firmy biznesowej. Czynniki to: (1) System wartości, (2) Misja i cele, (3) Struktura organizacji, (4) Kultura korporacyjna i styl funkcjonowania najwyższego kierownictwa, (5) Jakość zasobów ludzkich, (6) Związki zawodowe, oraz (7) zasoby fizyczne i możliwości technologiczne. Środowisko wewn

Dokonajmy dogłębnej analizy kołowego przepływu dochodów w gospodarce dwóch sektorów, trzech sektorów i czterech sektorów. Okrągły przepływ dochodów w gospodarce dwusektorowej: Rzeczywiste przepływy zasobów, towarów i usług pokazano na ryc. 6.1. W górnej pętli tej liczby zasoby, takie jak ziemia, kapitał i zdolności przedsiębiorcze, przepływają z gospodarstw domowych do firm, zgodnie ze znakiem strzałki. W przeciwnym kierunku p

Osiem głównych funkcji banku centralnego w gospodarce to: (1) Bank emisji, (2) bankier, agent i doradca rządu, (3) powiernik rezerw gotówkowych, (4) powiernik sald zagranicznych, (5) Pożyczkodawca ostatniej instancji, (6) Izba Rozliczeniowa, (7) Kontroler Kredytu i (8) Ochrona interesów deponenta. Funk

Dowiedzmy się o luce inflacyjnej i deflacyjnej. Luka inflacyjna : Dotychczas używaliśmy teorii zagregowanego popytu, aby wyjaśnić pojawienie się DPI w gospodarce. Teorię tę można teraz wykorzystać do analizy pojęcia „luki inflacyjnej” - pojęcia wprowadzonego po raz pierwszy przez Keynesa. Tę koncepcję m

Zgodnie z teorią zatrudnienia Keynesa efektywny popyt oznacza pieniądze wydane na konsumpcję dóbr i usług oraz na inwestycje. Łączne wydatki są równe dochodowi krajowemu, który jest równoważny produkcji krajowej. Dlatego efektywny popyt jest równy całkowitym wydatkom, a także dochodowi narodowemu i produkcji krajowej. Teoria Keynes

Zróbmy dogłębne studium ekonomii biznesu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o: - 1. Definicji ekonomiki biznesu 2. Charakterystyka ekonomii biznesu 3. Zakres. Definicja ekonomiki biznesu: Nauczanie ekonomii jest zatem abstrakcyjną teorią bez związku z biznesem. Ale teoretyczne modele ekonomii mają być stosowane w obszarach biznesowych. Po zastos

Wszystko, co musisz wiedzieć o funkcjach marketingu. Funkcja marketingowa to wyspecjalizowana działalność wykonywana w marketingu. Funkcja marketingowa jest konieczna, aby przewieźć towary z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji. Jest to zatem działanie, operacja lub usługa mające na celu połączenie pierwotnego producenta i ostatecznego konsumenta. Funkcje m

Rodzaje przychodów: całkowity, średni i krańcowy przychód! Termin przychód odnosi się do dochodu uzyskanego przez firmę poprzez sprzedaż towarów po różnych cenach. Według Dooley „przychodem firmy jest jej sprzedaż, wpływy lub dochód”. Koncepcje przychodów dotyczą przychodów całkowitych, przychodów średnich i przychodów krańcowych. 1. Przychody ogółem : Doch

Typ nr 1. Towary materialne i niematerialne: Towary mogą być materialne i niematerialne. Dobra materialne to dobra materialne. Można je zobaczyć, dotknąć i przenieść z jednego miejsca do drugiego. Na przykład samochody, buty, tkaniny, maszyny, budynki, pszenica itp. Są dobrami materialnymi. Z drugie

Dokonajmy dogłębnej analizy nominalnego i realnego kursu walutowego. Po przeczytaniu tego artykułu poznasz: 1. Wprowadzenie do nominalnego i realnego kursu walutowego 2. Determinanty nominalnego kursu walutowego. Wprowadzenie do nominalnego i realnego kursu walutowego: Kursy walut są różnych rodzajów. Zwykl